RODO

W związku z zapewnieniem realizacji uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie danych”), firma PARO SP. Z O.O. z siedzibą ul. Przewóz 40A, 30-716 Kraków, NIP: 679 310 55 52 oświadcza, iż jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Administrator danych osobowych, informuje, że podane dane osobowe („Dane osobowe”, w szczególności: imię (imiona) i nazwisko, nr PESEL, adres w-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby) będą wykorzystywane jedynie w celu kontaktu z Panią/Panem przez okres kontaktowania się, w przypadku zawierania umowy podczas jej zawierania oraz w trakcie jej trwania, realizacji obowiązków PARO przewidzianych przepisami prawa, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych oraz dla celów archiwizacyjnych, ochrony praw PARO zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez Administratora m.in. na podstawie czynności zainicjowanych poprzez kontakt klienta oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu oraz zawarcia i wykonania umowy.

Paro może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszej informacji:
  1. Podmiotom, z którymi PARO ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw PARO zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji Naszego uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności PARO może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z PARO umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z przepisami prawa.
  2. Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim, w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

  1. Żądania dostępu do Państwa Danych osobowych,
  2. Sprostowania Państwa Danych osobowych,
  3. Usunięcia Państwa Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a PARO ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
  4. Ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, PARO wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
  5. Przenoszenia Państwa Danych osobowych,
  6. Sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na PARO może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z nami pod adresem email: biuro@paro.pl lub listownie na adres korespondencyjny firmy Paro Sp. z o.o. – Raciborowice ul. Prawda 72, 32-091 Michałowice.